Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników jest KARNATECH Andrzej Karnat, z siedzibą przy ulicy Osiedle 48, 37-400 Nisko, NIP: 8651004517, REGON: 830216476 (dalej „KARNATECH”). Dane są gromadzone od osoby, która wprowadza dane do systemu lub formularza na stronie internetowej.


Wykorzystujemy dane jedynie do umożliwienia użytkownikowi kontaktu z pracownikiem Administratora Danych za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej.


W zależności od sprawy lub treści korespondencji, dane mogą być wykorzystane w procesie obsługi danej osoby oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych. Możemy przetwarzać dane obejmujące adres e-mail, datę, godzinę, nazwę lub określenie użytkownika, numery telefonów, rodzaj zapytania i jego treść z załącznikiem oraz ewentualne dalsze informacje dotyczące korespondencji.


Możemy przetwarzać twoje dane osobowe, ponieważ udzieliłeś nam zgody decydując się na kontakt z naszymi pracownikami za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej (zgodnie z Art. 6 (1) a) RODO). Informujemy, że zgoda ta może zostać wycofana w każdym czasie, jednak nie wpłynie na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę, która została udzielona przed jej wycofaniem.


Przekazane treści możemy przetwarzać o przesłane dane osobowe, ponieważ jest niezbędne do realizacji zawartej umowy lub w celu podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy. (Zgodnie z Art. 6 (1) b RODO).

Możemy przetwarzać twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (zgodnie z Art. 9(2) f RODO) Dane mogą być także użyte do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią zgodnie z Art. 6 (1) f RODO. Prawnie uzasadnione interesy koncentrują się głównie na planowaniu realizacji usług, zarządzaniu i raportowaniu wewnętrznym, analizie i rozwoju procesów biznesowych i jakościowych.


Jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu. W takim przypadku zaprzestaniemy dalszego przetwarzania twoich odnośnych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania.


Możemy udostępnić Państwa dane osobowe:

  • Podmiotom współpracującym, w przypadku, gdy udostępnienie jest niezbędne do prawidłowego działania podmiotu lub realizacji umowy,
  • Innym podmiotom w przypadku, gdy zostanie utworzony nowy podmiot lub organizacja zostanie przejęta przez inny podmiot jeśli administrator jest zaangażowany w fuzję, sprzedaż lub przeniesienie części lub całości swojej działalności,
  • Inny podmiotom w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa.
  • Dostawcy usług, którzy przetwarzają dane na wyłączne polecenie administratora danych i są na podstawie umowy zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom w krajach trzecich po zapewnieniu odpowiedniego poziomu ich ochrony oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony odbywać się będzie poprzez zastosowanie środków technicznych oraz podpisanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską lub w oparciu o zobowiązania podjęte w ramach Tarczy Prywatności pomiędzy Unią Europejską a USA.


Okres przechowywania danych jest uzależniony od sprawy lub treści przesłanej korespondencji. Dane są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu konkretnego celu przetwarzania.


Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich przetwarzania nie możemy prowadzić z korespondencji, ani poprowadzić sprawy, z którą zwrócił się do nas użytkownik.

Masz prawo żądać dostępu do twoich danych osobowych, otrzymanie ich kopii. W wielu przypadkach masz także prawo żądać poprawienia twoich danych osobowych, usunięcia twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. Po otrzymaniu takiego żądania, zaprzestaniemy dalszego przetwarzania twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

Dane kontaktowe

Możesz skontaktować się na adres e-mail: biuro@karnatech.pl lub pisząc na adres:
KARNATECH Andrzej Karnat
ul. Osiedle 48

37-400 Nisko

Shopping Cart